შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის ეოვნული აკრედიტებული პროგრამა

235 საათიანი პროგრამა - მინისტრის ბრძანება 16/10/2019-ის N# 01-67/ნ-ის

 

 

                მიხედით განხორცილებული ცვლილებების შესაბამისად  

 

      

პროგრამის ფარგლებში უფასოდ ისწავლება შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემის სახელმძღვანელო დოკუმენტაციის წარმოება. თითოული მსმენელი კურსის გავლასთან ერთად ქმნის სასურველი კომპანიის სპეციფიკაზე მორგებულ შრომის უსაფრთხოების სახელმძღვანელო დოკუმენტაციას.

 

1. კურსი განკუთვნილია:

* ყველა პირისთვის, რომელიც ახორციელებს ან მომავალში სურს განახორციელოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის უფლებამოსილება,

* შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემაში ჩართული ნებისმიერი რგოლის ხელმძღვანელისთვის,

* კომპანიებში 'დასაქმებულთა წარმომადგენელი'-ს სტატუსის მქონე პირისთვის,

* ნებისმიერი პირისთვის ვისაც აქვს სურვილი შეისწავლოს შრომის უსაფრთხოების დაცვის არსებული საკანონმდებლო მოთხოვნები, სტანდარტები, მეთოდები და საშუალებები.  

2. კურსის მიზანი:

„შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადება; საჭირო კომპეტენციების განვითარება ორგანიზაციაში  შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის  დაცვის სისტემის ეფექტური დანერგვისა და მართვისათვის.

3. კურსზე დაშვების წინაპირობა:

მსმენელი შეიძლება იყოს არანაკლებ საშუალო განათლების მქონე პირი 18 წლის ასაკიდან.

 

4. სწავლის შედეგები კურსის დასრულებისას:

* აქვს სპეციალური ცოდნა შრომის  უსაფრთხოების სფეროში;

* იცნობს შრომის უსაფრთხოების სფეროში არსებულ ეროვნულ და საერთაშორისო კანონმდებლობას;

* შეუძლია შეაფასოს დასაქმებულისა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირის უსაფრთხოებასა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული  საფრთხეები და რისკები;

* შეუძლია უზრუნველყოს სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების შემთხვევების რეგისტრაცია, მოკვლევა და ანგარიშგება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

* აქვს შემუშავებული დოკუმენტაცია რომლის მიხედვითაც უნდა დანერგოს და მართოს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის სისტემა.

5. კურსის ხანგრძლივობა და სტრუქტურა:

საგნების შესწავლისთვის განკუთვნილი საერთო დრო რასაც გაივლის თითოეული მსმენელი-235 საათი.

სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ ტარდება მიღებული ცოდნის შესამოწმებელი ფინალური ტესტი. შეძენილი უნარ-ჩვევების დასადასტურებლად მსმენელმა უნდა წარადგინოს შექმნილი საკურსო ნამუშევარი რაც მოიცავს შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემის სახელმძღვანელო დოკუმენტაციას.  სასწავლო კურსის დასრულებისას ტარდება ფინალური გამოცდა. კურსის წარმატებულად დასრულებისას გაიცემა ცნობა დანართის სახით. რომელიც უნდა იქნას წარდგენილი სასერტიფიკაციო ორგანოში.  

6. სასწავლო კურსს ვერ დაასრულებს პირი თუ არ დააკმაყოფილა შემდეგი მოთხოვნები:

 1) დასწრება ყველა საგნის თეორიულ ნაწილზე (მკაცრად კონტროლირდება),

 2) ინდივიდუალურად და ჯგუფურად საგნების სავარჯიშოების შესრულება, 

 3) ყველა საგნის დასრულებისას ტარდება შემაჯამებელი ტესტი (71%-ზე დაბალი ქულის მიღების შემთხვევაში უნდა მოხდეს გადაბარება ხოლო ტესტებზე 40%-ზე დაბალი მაჩვენებლის შემთხვევაში სავალდებულოა განმეორებით დასწრება რომელიც დაკავშირებულია დამატებით ხარჯებთან - ყოველი ერთი დამატებითი საათი 10 ლარი),

 4) საკურსო პრაქტიკული დავალების შესრულება (შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემის სახელმძღვანელო დოკუმენტაციის შექმნა შერჩეული კომპანიისთვის).

 5) საწარმოში პარაქტიკაზე გასვლა - რისკების შეფასების პრაქტიკული სავარჯიშოს  შესრულება და დოკუმენტირება.

 6) კურსის შემაჯამებელი ფინალური ტესტის დაწერა.

 7) მომზადებული საკურსო ნამუშევრის (შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვის სახელმძღვანელო დოკუმენტაცია) წარდგენა ჯგუფის წინაშე.

 8) სასწავლო კურსის დამასრულებელი გამოცდის ჩაბარება მინიმუმ 71%-ით.

 9) ჩაჭრის შემთხვევაში გადაბარება შეიძლება მორიგ ჩანიშნულ გამოცდაზე მაგრამ არა უადრეს 15 დღისა. თუ მსმენელი 3 მცდელობის შემდეგ ვერ გადალახავს 71%-იან ზღვარს დამასრულებელ გამოცდაში მაშინ განმეორებით უნდა გაიაროს კურსი. 

10) აკრედიტებული პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვეაში გაიცემა ცნობა რომლიც უვადოა და თქვენ აღარ მოგიწევთ აღნიშნული პროგრამის გავლა.

11) უსაფრთხოების აკადემიიდან მიღებული პროგრამის წარმატებით დასრულების ცნობის საფუძველზე უნდა გაიაროთ გამოცდა სამინისტრო ან/და სამინისტროს მიერ კონკურსის წესით შერჩეული საგამოცდო ცენტრში შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული სპეციალისტის სტატუსის მოსაპოვებლად. რომლის მიერ გაცემული სერთიფიკატის მოქმედების ვადა განსაზღვრულია 3 წლით.

7. მსმენელთა უსაფრთხოება და საერთო წესები

გაფრთხილება - სასწავლო სივრცეში მიმდინარეობს აუდიო და ვიდეო ჩაწერა. 

ნებისმიერი საგნის სალექციო კურსის გაცდენის შემთხვევაში უნდა დაიწეროს განცხადება კურსის ადმინისტრაციის სახელზე გაცდენილი საგნის გასავლელად. მსმენელი არ დაიშვება საგნის ტესტირებაზე გაცდენილი საგნის საათების სრულად გავლის გარეშე.

გაცდენა ითვლება არასაპატიოთ თუ არ იქნება წარმოდგენილი ცნობაავადმყოფობის შესახებ. ან გაცდენამდე წინასწარ არ იქნება წარმოდგენილი ცნობა დაგეგმილი გაცდენის შესახებ.

გაცდენილი საათების აღსადგენად უნდა მოხდეს დამატებით 10 ლარის გადახდა ყოველ გაცდენილ საგანზე. 

კურსზე დარეგისტრირების შემდეგ თქვენი მონაცემები მიეწოდება შრომის უსაფრთხოების ზედამხედველობის სამსახურს (შრომის უსაფრთხოების დეპარტამენტს). სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას ნებისმიერ საგანზე შესაძლებელია ზედამხედველობის სამსახურის დასწრება მონიტორინგის თვალსაზრისით.


8. ჯგუფების განრიგი, პერიოდულობა და განფასება:

1-ლი *დილის არაინტენსიური ჯგუფი

*52 სამუშაო დღე -  კვირაში 5 სამუშაო დღე  (10 კვირის განმავლობაში):

                                 ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით - დღეში 4 საათი (9:00-დან 13:15-მდე) 

                                 საბაზისო მოდულებზე და 5 საათი თემატურ (პრაქტიკულ) მოდულებზე;

                                 კურსის გავლის საერთო დრო 235 საათს. ფასი 1 დამსწრეზე - 1987 ლარი

 (ასევე მოქმედებს განვადების ეტაპობრივი გადახდა და ყოველი თანხის გაყოფას ემატება 50ლ)

                          

მე-2 *შუადღის არაინტენსიური ჯგუფი

*52 სამუშაო დღე - კვირაში 5 სამუშაო დღე (10 კვირის განმავლობაში):

                                ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით - დღეში 4 საათი (14:00-დან 18:15-მდე)         

                                საბაზისო მოდულებზე და 5 საათი თემატურ (პრაქტიკულ) მოდულებზე;

                                კურსის გავლის საერთო დრო 235 საათს. ფასი 1 დამსწრეზე - 1987 ლარი

მე-3 *საღამოს არაინტენსიური ჯგუფი

*52 სამუშაო დღე - კვირაში 2 სამუშაო დღე  (25 კვირის განმავლობაში):

                                სამშაბათი და ხუთშაბათი. დღეში 4 საათი (18:30-დან 22:15-მდე)

                                საბაზისო მოდულებზე და 5 საათი თემატურ (პრაქტიკულ) მოდულებზე;

                                კურსის გავლის საერთო დრო 235 საათს. ფასი 1 დამსწრეზე - 2187 ლარი

მე-4 *საღამოს დაჩქარებული ჯგუფი

*52 სამუშაო დღე -კვირაში 3 სამუშაო დღე  (17 კვირის განმავლობაში):

                               ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი. დღეში 4 საათი (18:30-დან 22:45-მდე)

                               საბაზისო მოდულებზე და 5 საათი თემატურ (პრაქტიკულ) მოდულებზე;

                               კურსის გავლის საერთო დრო 235 საათს. ფასი 1 დამსწრეზე - 2287 ლარი   

მე-5 *საღამოს ინტენსიური ჯგუფი

*52 სამუშაო დღე -კვირაში 4 სამუშაო დღე  (13 კვირის განმავლობაში):

                               ორშაბათიდან პარასკევის ჩათლით. დღეში 4 საათი (18:30-დან 22:45-მდე)

                               საბაზისო მოდულებზე და 5 საათი თემატურ (პრაქტიკულ) მოდულებზე;

                               კურსის გავლის საერთო დრო 235 საათს. ფასი 1 დამსწრეზე - 2387 ლარი   

მე-6 *დღის ინტენსიური ჯგუფი

*30 სამუშაო დღე -  კვირაში 5 სამუშაო დღე  (6 კვირის განმავლობაში):

                                 ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით - დღეში 8 საათი (9:00-დან 18:00-მდე) 

                                 კურსის გავლის საერთო დრო 235 საათს. ფასი 1 დამსწრეზე - 2487 ლარი.

ასევე მოქმედებს განვადების ეტაპობრივი გადახდა და ყოველი თანხის გაყოფას ემატება 50ლ.

                          

შენიშვნა: მითითებული 1 საათი მოიცავს 60 ასტრონომიულ წუთს.

8.1 ერთი კომპანიიდან ორი და მეტი დამსწრის შემთხვევაში სასწავლო კურსის გადასახადზე ისარგებლებთ 10%-იანი ფასდაკლებით მეორე დამსწრეზე.

8.2 გამნეორებით კურსის დამასრულებელი გამოცდაზე გასვლა - 50 ლარი 

      (მხოლოდ 3-ჯერ შეიძლება გამოცდაზე გასვლა და ბოლო გამოცდიდან უნდა იყოს გასული

       არანაკლებ 15 დღისა) 

       

8.3 ფიზიკური პირებს შეუძლიათ ისარგებლონ ეტაპობრივი გადახდით.

თუმცა კურსის დაწყებისას უნდა მოხდეს სწავლის საფასურის გადახდა სწავლის დასაწყებად. ყოველი გადახდილი სასურსო საათის დასრულების შემდეგ მომდევნო საათების თანხა უნდა იყოს გადახდილი.  ეტაპობრივი გადახდის შემთხვევაში ყოველ გადახდის გაყოფის რაოდენობას ემატება - 50 ლარი.

8.4 ცალკე საგნებში გაიცემა სერტიფიკატი მხოლოდ 80%-ი და მაღალი ქულის მიღების შემთხვევაში. თითოეულ საგანში დამატებით სერტიფიკატის ფასი არის 10 ლარი.

 

8.5 მე-7 მუხლში მითითებული არასაპატიოდ გაცდენილ საგნების შემთხვევაში სხვა ჯფთან ერთად გაცდენილი საგნის გავლა იქნება ფასიანი - 1 სალექციო საათი 10 ლარი.

8.6 თუ მსმენელმი ტოვებს კურსს მაშინ დაუბრუნდება გადახდილი თანხა გავლილი საგნების თანხის გამოკლებით. გავლილი სწავლების თანხა იანგარიშება 10 ლარი ყოველი სალექციო ერთი საათი.  

9. კურსის დაწყების თარიღბი:

კურსებზე ყოველ მეორე კვირას მიმდინარეობს მსურველთა ჩარიცხვა და ახალი ჯგუფების დაწყება.

შეავსეთ ქვემოთ განთავსებული განაცხადი და კოორდინატორი დაგიკავშირდებათ ტრენინგის დაწყების თარიღთან დაკავშირებით.

10. პროგრამის მსმენელი შეიძლება იყოს არანაკლებ სრული ზოგადი  განათლების მქონე პირი 18 წლის ასაკიდან.

11. სწავლების ადგილმდებარეობა

თეორიული სწავლება ტარდება უსაფრთხოების აკადემიის სხვადასხვა ფილიალებში.

ადმინისტრაციული ნაწილი განლაგებულია მისამართზე:

ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. N4, (ყოფილი გრიგოლ ფერაძის უნივერსიტეტი).

პრაქტიკული ნაწილი ტარდება ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებში თბილისის და რუსთავის მაშტაბით.

მაქსიმალური ეფექტურობისთვის მსმენელების რაოდენობა ჯგუფებში მერყეობს 20-იდან 28 მსემნელამდე. აღნიშნული რაოდენობები განისაზღვრება ჩასატარებელი საგანს მიხედვით.

12. შეფასების სტანდარტი

საგნებსა და გამოცდაზე გამოყენებული შეფასების სისტემა:

1. სამი სახის დადებითი შეფასება:

    ა.ა) (A) ფრიადი – მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;

    ა.ბ) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90%;

    ა.გ) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80%;

2. ორი სახის უარყოფით შეფასება:

    ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 40-70%, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიულ სტუდენტს            ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით   

    გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;

    ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40%-ზე ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული       

    სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.

3. სასწავლო კურსის/მოდულის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია.

4. სტუდენტს უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით დასკვნით გამოცდაზე უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში, არანაკლებ 15 დღეში. ჯამში შესაძლებელია მხოლოდ 3-ჯერ გასვლა ფინალურ გამოცდაზე.

13. აკრედიტებული პროგრამის სასწავლო კურსის დასრულების ცნობა

წარმატებით დასრულების შემთხვეაში გაიცემა ცნობა რომლიც უვადოა და თქვენ აღარ მოგიწევთ აღნიშნული პროგრამის გავლა.

14. შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის სტატუსის მოპოვება

უსაფრთხოების აკადემიიდან მიღებული პროგრამის წარმატებით დასრულების ცნობის საფუძველზე უნდა გაიაროთ გამოცდა სამინისტრო ან/და სამინისტროს მიერ კონკურსის წესით შერჩეული საგამოცდო ცენტრში შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული სპეციალისტის სტატუსის მოსაპოვებლად. საგამოცდო ცენტრის მიერ გაცემული სერთიფიკატის მოქმედების ვადა განსაზღვრულია 3 წლით.

                 კურსის განმავლობაში ისწავლება შემდეგი საგნები:

235 საათისგან, 110 საათი ეთმობა საბაზისო და თემატურ სასწავლო 14 მოდულს (მიმართულებას), ხოლო 125 საათი ეთმობა თემატური მიმართულებით პრაქტიკულ 5 მოდულს.

1. "შრომის უსაფრთხოების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონი

     საგნის ხანგრძლივობა - 5 საათი 

2. შესავალი შრომის უსაფრთხოების მართვის საკითხებში

    საგნის ხანგრძლივობა - 3 საათი 

    

3. "საფრთხის იდენტიფიცირება, რსკის ანალიზი, შეფასება და პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრა"

    საგნის ხანგრძლივობა - 10 საათი 

   

4. "სამუშაო ადგილზე უბედური შემთხვევების მოკვლევა, აღრიცხვა, რეგისტრაცია და ანგარიშგება"

    საგნის ხანგრძლივობა - 4 საათი

    

5. "პროფესიული და პროფესიით განპირობებული დაავადებების კლასიფიკაცია, აღრიცხვა და კონტროლი" 

    საგნის ხანგრძლივობა - 3 საათი

   

6. "სახანძრო უსაფრთხოება" 

    საგნის ხანგრძლივობა - 1.5 საათი

  

7. "ელექტრო უსაფრთხოება" 

    საგნის ხანგრძლივობა - 1.5 საათი

8. "პირველი სამედიცინო დახმარება" 

    საგნის ხანგრძლივობა - 4 საათი

9. "ქიმიური ნივთიერებების კლასიფიკაცია და უსაფრთხოების წესები" 

    საგნის ხანგრძლივობა - 2 საათი

10. საწარმოო სათავსების მიკროკლიატისადმი წაყენებული ჰიგიენური მოთხოვნები 

    საგნის ხანგრძლივობა - 5 საათი

11. "ინდივიდუალური და კოლექტიური დაცვის საშუალებები" 

    საგნის ხანგრძლივობა - 2 საათი

12. "შრომის ჰიგიენა" 

    საგნის ხანგრძლივობა - 6 საათი

13. "სიმაღლეზე მუშაობა" 

    საგნის ხანგრძლივობა - 3 საათი

14. "ეროვნული საკანონმდებლო რეგულაციები და შრომის უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტები"

     საგნის ხანგრძლივობა - 20 საათი

   

თემატური მოდულები:

15. შრომის უსაფრთხოება სამშენებლო სექტორში 

    საგნის ხანგრძლივობა - 8 საათი თეორია & 25 საათი პრაქტიკა

 

16. შრომის უსაფრთხოება სამთომოპოვებით მრეწველობასა ან/და მძიმე დამამუშავებელ მრეწველობაში.

    საგნის ხანგრძლივობა - 8 საათი თეორია & 25 საათი პრაქტიკა

17. "შრომის უსაფრთხოება მსუბუქ მრეწველობაში"

    საგნის ხანგრძლივობა - 8 საათი თეორია & 25 საათი პრაქტიკა

 

18. "შრომის უსაფრთხოება მომსახურების სერვის სექტორში" 

     საგნის ხანგრძლივობა - 8 საათი თეორია & 25 საათი პრაქტიკა

19. "შრომის უსაფრთხოება სამედიცინო სფეროში"

     საგნის ხანგრძლივობა - 8 საათი თეორია & 25 საათი პრაქტიკა

20. კურსის დამასრულებელი ფაზა

     1) საკურსოს წარდგენა - 30 წ.

     2) ფინალური ტესტი - 30 წ.

     3) კურსის დამასრულებელი გამოცდა - 2 საათი.

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები:

თითოეულ მსმენელს თემატური მოდულების პრაქტიკაზე დასასწრებად უნდა ჰქონდეს შეძლენილი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები. კონკრეტულად შესაძენი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების სახეობის ჩამონათვალი გადაეცემა ხელშეკრულების გაფორმებისას. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გარეშე მსმენელი არ დაიშვება თემატურ მოდულებზე. 

პრაქტიკული ნაწილი ჩატარედება თბილისის ობეიექტებზე და ასეედასავლეთ საქართველოში:

თემატური მოდულები და პრაქტიკა შრომის უსაფრთხოება სამთომოპოვებით მრეწველობასა და მძიმე დამამუშავებელ მრეწველობაში განხორციელდება დასავლეთ საქართველოში. ჯგუფები 5 დღიანი პრაქტიკის მივლინებით წარგზანვილი იქნებიან ქუთაისში საიდანაც განხორციელდება მათი პრაქტიკულზე საწარმოში დასწრება. პირობები გაეცნობათ დარეგისტრირებულებს ხელშეკრულების გაფორმებისას.

აკრედიტებული კურსის გასავლელად გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა.

ინფორმაცია დარეგისტრირებულებისთვის:

რეგისტრაციის შემდეგ მიიღებთ ინვოისს. გადახდის ქვითარი უნდა გამოაგზავნოთ ელფოსტაზე რის შემდეგაც დაგიკავშირდებათ კოორდინატორი და გაცნობებთ კურსის დაწყების თარიღს. კურსი ჩატარდება ანა პოლიტკოვსკაიას N#4 (ყოფილი გრიგოლ ფერაძის სახელობის უნივერსიტეგი).

კურსზე მოსვლისას თან უნდა იქონიოთ:

* პირადობის ქსერო ასლი,

* განათლების დამადასტურებელი (საშუალო ან უმაღლესი) ქსერო ასლი,

* კალამი, 

* A4-ის ზომის რვეული ჩანაწერებისთვის,

* ამობეჭდილი შრომის უსაფრთხოების ორგანული კანონი 19/02/2019-ის.

დარეგისტრირების შემდეგ დაკავშირდებით. კურსზე რეგისტრირებულთა დიდი რაოდენობის გამო წინასწარ ვერ განვსაზღვრავთ რომელ ჯგუფში მოხვდებით. დაკავშირება ხდება დარეგისტრირებულთა  რიგითობის მიხედვით.

აკრედიტებული კურსის ახალი 235 საათიანი პროგრამის მიხედვით ჯგუფების სწავლის დაწყება იგეგმება თებერვლის თვეში (ზუსტი თარიღი დამოკიდებულია სამინისტროს გადაწყვეტილებაზე). 

მადლობას გიხდით ჩვენი სერვისით დაინტერესებისთვის! 

მსმენელის სივრცეში შესასვლელად დააჭირეთ ღილაკს Student/Login

რეგისტრაციის დასასრულებლად უნდა იყოთ კურსზე ჩარიცხული და გქონდეთ გადახდილი თანხა.