ჩვენ დაგეხმარებით სახანძრო და შრომის უსაფრთხოების სახელმძღვანელო დოკუმენტაციის, სპეციალური ინტრუქციების და იმ საბაზისო დოკუმენტაციის პაკეტის მომზადებაში, რომელიც სავალდებულოა და მოითხოვება კანონმდებლობის და სტანდარტების მიხედვით.

შრომის უსაფრთხოების წესდებისა და თანამდებობრივი ინსტრუქციების შედგენა აუცილებელია ნებისმიერი მცირე თუ მსხვილი ორგანიზაციისთვის. მნიშვნელოვანია, ყველა თანამდებობის პირს თუ თანამშრომელს განსაზღვრული და დოკუმენტირებული ჰქონდეს მისთვის მინიჭებული უფლებებისა და მოვალეობების ჩამონათვალი. 

 

ჩვენი ექსპერტები დაგეხმარებიან არსებული დოკუმენტაციის რევიზიისა და აღმოჩენილი შეუსაბამობების გამოსწორებაში.

დოკუმენტაციის შედგენის განფასების ჩამოსაყალიბებლად საჭიროა შეუკვეთოთ ექსპერტის ვიზიტი რომელიც ადგილზე განსაზღვრავს სამუშაოს მოცულობას.

 

ექსპერტის ვიზიტი ფასიანია:

თბილისის მაშტაბით შეადგენს 150 ლარს

რეგიონებში 190 ლარს (ასევე ტრანსპორტირების 0,60 თეთრი კილომეტრზე).

ტელ: +995 577 044 800

შრომის უსაფრთხოების ორგანული კანონის მიხედვით, საწარმოს სიდიდის, დასაქმებულთა რაოდენობის, სამუშაო პირობების, საფრთხის ხარისხის, ხასიათის, სტრუქტურის და შესაბამისი რისკების გათვალისწინებით, სამუშაო სივრცეში შრომის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად დამსაქმებელი თავისი კომპეტენციისა და პასუხისმგებლობის ფარგლებში ვალდებულია:

  • აღრიცხოს სამუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევები, საშიში შემთხევები და პროფესიული დაავადებები  და მოთხოვნის შემთხვევაში შესაბამისი ინფორმაცია მიაწოდოს დასაქმებულს ან/და დასაქმებულთა წარმომადგენელს.

   შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის სისტემური პროცესებისა და პროცედურების იმპლემენტაციის და კონტროლისთვის აუცილებელია მმართველობითი დოკუმენტაციის შექმნა.

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების კანონის შესაბამისად დამსაქმებელი ვალდებულია "ფუნქციების განაწილების საფუძველზე წერილობით განსაზღვროს შრომის უსაფრთხოების სფეროში შესაბამისი დასაქმებულების და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირების ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა"

დოკუმენტაცია

შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის მოთხოვნების შესაბამისად დამსაქმებელი ასევე ვალდებულია:

  • განაწილების საფუძველზე წერილობით განსაზღვროს შრომის უსაფრთხოების სფეროში შესაბამისი დასაქმებულების და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირების ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა;

  • რისკის შემცველ სამუშაო ადგილებზე მხოლოდ იმ დასაქმებულისა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირის დაშვება, რომლებმაც გაიარეს შესაბამისი სპეციალური სწავლება ან ინსტრუქტაჟი;

 

აღნიშნული მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად ჩვენ შევიმუშაეთ სტანდარტული ჟურნალები და ფორმები რომლითაც შეგიძლიათ აღრიცხოთ და დაადოკუმენტიროთ საკანონმდებლო მოთხოვნები:

  • უბედური შემთხვევის აღრიცხვის ჟურნალი

  • საშიში შემთხევების აღრიცხვის ჟურნალი

  • პროფესიული დაავადების აღრიცხვის ჟურნალი

  • შესავალი ინსტრუქტაჟის აღრიცხვის ჟურნალი

  • მიზნობრივი ინსტრუქტაჟის აღრიცხვის ჟურნალი

  • საფრთხის იდენტიფიცირების, რისკების შეფასების და სხვა ფორმები.


(თითოეული ჟურნალის ფასი 10 ლარი)

შრომის უსაფრთხოების სააბონენტო მომსახურების განფასების მისაღებად გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ქვემოთ მითითებულ ვებ-გვერდზე: