top of page

საქართველოს მთავრობის დადგენილება


საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 2 მარტის Nს#81 დადგენილების საფუძველზე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტოში შეიქმნა -„შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი“, რომლის მიზანია, სხვა მიმართულებებთან ერთად, ორგანიზაცია-დაწესებულებებში შრომის უსაფრთხოების არსებული პირობების ინსპექტირება.


Featured Posts
Recent Posts
bottom of page