ტრენინგზე რეგისტრაციის გვერდი
               აირჩიეთ სასურველი ტრენინგი და რეგისტრაციის შემდეგ მიიღებთ ინვოის.

კურსის გავლის შემდეგ სასერტიფიკაციო ტესტზე შეფასების სისტემა:

1. სამი სახის დადებითი შეფასება:

    ა.ა) (A) ფრიადი – მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;

    ა.ბ) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90%;

    ა.გ) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 70-80%;

2. ორი სახის უარყოფით შეფასება:

    ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 40-70%, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიულ სტუდენტს            ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით   

    გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;

    ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40%-ზე ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული       

    სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.

3. სასწავლო კურსის/მოდულის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია.

4. სტუდენტს უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით დასკვნით გამოცდაზე უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში, არანაკლებ 10 დღეში.

5. დამატებით ტესტზე გასვლის ღირებულება შეადგენს 50 ლარს.